ماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهواز

متریال اصلی در ساخت ساختمان اصلی این ماکت پلکسی گلاس است. این ماکت در مقیاس 1:75 و در ابعاد تقریبی 60cm*75cm *20cm ساخته شده است. ورودی اصلی ساختمان، بازشوها، محوطه سازی و ... با توجه به مقیاس دارای جزییات کافی هستند. لازم به ذکر است که این ماکت هم زمان با 5 ماکت بیمارستانی دیگر در مدت زمان بسیار کوتاه برای همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، تیرماه 1396-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی آماده شده است.

ماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهوازماکت مرکز تشخیص و غربالگری سرطان گلستان اهواز