ماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهر

متریال اصلی در ساخت ساختمان اصلی این ماکت پلکسی گلاس است. این ماکت در مقیاس 1:100 و در ابعاد تقریبی 60cm*80cm *25cm ساخته شده است. لازم به ذکر است که این ماکت هم زمان با 5 ماکت بیمارستانی دیگر در مدت زمان بسیار کوتاه برای همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، تیرماه 1396-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی آماده شده است.

ماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهرماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهرماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهرماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهرماکت طرح توسعه مرکز زایمان و تولد بیمارستان ایران ایرانشهر