ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت پرتو فدک

متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. با توجه به کم بودن شیب زمین، بنا به خواست کارفرما جهت نمایش بهتر، ماکت با کمی اغراق در شیب ساخته شده است. مقیاس این ماکت 1:3000 در ابعاد تقریبی120cm*200cm می باشد. در این ماکت سوله ها، محدوده درخت کاری شده، ساختمان های مهم و رودخانه فصلی، پست برق، منبع آب، لوله آب قنات، مسیرهای فرعی و اصلی و... نشان داده شده که در بخش راهنمای نقشه نام هریک آمده است.

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک

ماکت توپوگرافی سایت کشت و صنعت فدک