ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. بنا به خواست کارفرما پس از سفارش اول یک بار دیگر از این ماکت ساخته شد. مقیاس این ماکت 1:4500 در ابعاد تقریبی120cm*200cm می باشد. پوشش سبز منطقه مطابق با تصویر واقعی موجود در منطقه ساخته شده است. توربین های بادی، تیرهای برق، سوله ها و ساختمان ها ، مسیل اصلی منطقه، محدوده زمین و... به طور دقیق جانمایی شده اند و در بخش راهنمای ماکت ذکر شده است.

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع نیروگاهی کشت و صنعت منجیل