ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

متریال اصلی جهت ساخت این ماکت مقوای برش و رزین های پوششی رنگی است که مطابق با مقیاس کار و عکس های واقعی منطقه در ماکت بکار رفته است. مقیاس این ماکت 1:5000 در ابعاد تقریبی120cm*170cm می باشد. بنا به خواست کارفرما زمین های زراعی، باغ های پسته، مسیرها، ایستگاه های نقشه برداری سایت، تیر ها و تابلوهای برق، ترانس ها، موتورخانه های آب، فلکه های آب، کانال ها، نهرها ، خاکریز های مجموعه و برخی از ساختمان های مهم در محل دقیق مطابق بر نقشه نمایش داده شده و در راهنمای ماکت توسط علایم اختصاری مشخص شده اند. این ماکت به دلیل شیب کم بنا به خواست کارفرما جهت نمایش بهتر با کمی اغراق در ارتفاع  و دقیقا بر طبق محدوده زمین ساخته شده است. 

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین

ماکت توپوگرافی سایت مجتمع کشت و صنعت الله آباد قزوین